Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle e-mails, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het inhuren van sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: degene die t-talks een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere Specialist(en), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement, congres, bijeenkomst en/of productie, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder t-talks: de natuurlijke- of rechtspersoon (met handelsnaam t-talks), statutair gevestigd te Utrecht.

1.4 In deze voorwaarden wordt verstaan onder De Geëngageerde(n): eenieder die zich jegens t-talks heeft verbonden om ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van t-talks, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden t-talks niet, tenzij deze vooraf expliciet door t-talks schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien t-talks bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd alle verweren die deze derden tegen t-talks kunnen inroepen tegen de Opdrachtgever in te roepen.

2.4 Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van t-talks zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met t-talks komt slechts tot stand indien t-talks een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door t-talks als aanvaarding.

3.2. De opdrachtgever zal zorgen voor de benodigde en juiste informatie voor opzet, inzet en afronding van de Overeenkomst tijdig verstrekt.

3.3. t-talks zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van t-talks.

3.4. Indien t-talks het door de Opdrachtgever ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan heeft t-talks, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per e-mail aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. t-talks is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.6. Meer werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever die geen uitmaken deel van de overeenkomst, zullen door t-talks afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst genoemde diensten en leveringen die t-talks verricht voor de Opdrachtgever.

3.7 t-talks is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon en dergelijke kunnen niet ten nadele van t-talks worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan t-talks toe te rekenen zijn.

3.8 Indien de Opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

4.2 Indien een lezing, presentatie, dagvoorzitterschap of ander optreden van De Geëngageerde geheel of gedeeltelijk in een andere dan de Nederlandse taal dient te geschieden, wordt een toeslag berekend van tenminste € 500,- (zegge: vijf honderd Euro), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, reis- en of verblijfskosten, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen.

4.4 De Geëngageerde is zelfverantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit de met/tussen t-talks en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De Geëngageerde vrijwaart t-talks en Opdrachtgever van dergelijke aanspraken van derden.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, betaalt de Opdrachtgever de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 14 (Veertien) dagen vóór uitvoeringsdatum, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op compensatie, behoudens voor zover uit de wet uitdrukkelijk anders volgt.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten die, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig bewijs hoeft te worden overlegd, wordt gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.

5.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is t-talks bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, in welk laatste geval de Opdrachtgever tenminste de in artikelen 6 lid 1 en 6 lid 2 genoemde vergoedingen verschuldigd is.

5.4 Betaling geschiedt uitsluitend aan t-talks of aan een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger. De Opdrachtgever is niet bevoegd betalingen te verrichten aan De Geëngageerde.

5.5. Indien de Opdrachtgever met het betalen van enig bedrag meer dan 30 dagen in verzuim is, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van twee procent van de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van t-talks om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien de Opdrachtgever met het betalen van enige factuur meer dan 60 dagen in verzuim is, is t-talks bevoegd al haar verplichtingen uit hoofde van lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten en/of deze overeenkomsten te ontbinden, onverminderd het recht van t-talks om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.7 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens t-talks voor de volledige betaling van de vergoeding hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 6. Annulering

6.1 De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met t-talks gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven en per e-mail aan t-talks mede te delen. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door t-talks.

6.2 De Opdrachtgever kan de overeenkomst vóór, of uiterlijk op de eerste overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

a. tot 25 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;

b. 26 tot 50 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;

c. 51 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

6.3 Indien opgezegde diensten/leveringen als bedoeld in het vorige lid bestemd zijn te worden verricht c.q. geleverd door t-talks ingeschakelde derden, is de Opdrachtgever naast de in het vorige lid bedoelde kosten tevens de annuleringskosten verschuldigd die t-talks aan derden verschuldigd is.

6.4 t-talks is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever:

a. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van t-talks;

b. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van t-talks;

c. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;

d. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;

e. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

f. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;

g. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan t-talks alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is t-talks niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.
6.5 Indien De Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal t-talks:
in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
a. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden

overlegd; of
b. indien t-talks en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. T-talks is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van De Geëngageerde.

Radio/TV optredens/Buitenland

6.6 t-talks heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.

6.7 t-talks heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie.

6.8 De contractant kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum onder dezelfde condities afdwingen van t-talks.

Artikel 7. De Geëngageerde

7.1 De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met t-talks, volledig bekend te zijn met de prestaties en de persoonlijkheid van De Geëngageerde, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

7.2 Indien De Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal t-talks:

a. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of

b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervanger zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of

c. indien t-talks en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

7.3 t-talks is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van De Geëngageerde.

Artikel 8. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door t-talks ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij t-talks. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van t-talks van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 9. Bepalingen met betrekking tot de opdracht/uitvoering

9.1 De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met De Geëngageerde of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

9.2 Indien gewenst door De Geëngageerde zorgt de Opdrachtgever voor een aparte afsluitbare (kleed- of verblijfs-)ruimte, alsmede parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de overeenkomst.

9.3 Het in de overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van De Geëngageerde als deelnemer/bezoeker/gast aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal wordt overschreden, heeft t-talks het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

9.4 De Geëngageerde wordt geacht zelf alle voor zijn optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. t-talks is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken ervan. 

9.5 De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van De Geëngageerde, een en ander ter beoordeling van t-talks dan wel De Geëngageerde.
9.6 Indien De Geëngageerde optreedt buiten Nederland of het land waar hij woonplaats heeft, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient de Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met t-talks.

9.7 Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is t-talks niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan t-talks kenbaar te maken. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van 5 (vijf) dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door t-talks. De nakoming van de overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door t-talks indien de Opdrachtgever niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd. Reclames die na deze termijn worden ingediend, worden derhalve niet in behandeling genomen.

10.2 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen 7 (zeven) dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

10.3 De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op t-talks.

10.4 t-talks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van t-talks. De Opdrachtgever vrijwaart t-talks tegen dergelijke aanspraken van derden.

10.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door of namens t-talks aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken. De Opdrachtgever vrijwaart t-talks voor alle vorderingen en kosten te dier zake.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is t-talks in geen geval aansprakelijk voor niet of niet-tijdige nakoming als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen zal t-talks de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de aard en de te verwachten duur en gevolgen van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen:

a. gewapend conflict, (burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars, gedeponeerd onder nummer 136/1981, Arrondissementsrechtbank Den Haag;

b. een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;

c. gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;

d. ziekte of arbeidsongeschiktheid van De Geëngageerde;

e. storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede water- en energieleveringen;

f. belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

11.3 In geval van overmacht is t-talks gedurende 30 dagen na de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd om haar verplichtingen alsnog na te komen. Gedurende deze periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 en 6 lid 3.

11.4 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn hebben de Opdrachtgever en t-talks het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden. t-talks zal alsdan eventuele voorschotten terugbetalen onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op de door t-talks gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door t-talks en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar t-talks gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

13.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van t-talks is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:

a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van De Geëngageerde;

b. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van De Geëngageerde;

c. de naam en/of beeltenis van de De Geëngageerde te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

13.2 Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid genoemde verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), alsmede een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van t-talks nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

13.3 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van t-talks niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

13.4 Indien van toepassing is de Opdrachtgever gehouden op eigen kosten te beschikken over de vereiste licenties ter zake van auteurs- en naburige rechten. De Opdrachtgever vrijwaart t-talks voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

13.6 Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.

Artikel 14. Overige
14.1 De Opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht rechtstreeks aan t-talks, tenzij opdrachtgever de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA afrekent. De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten. (Alleen in het geval van muzikale optredens)

14.2 Indien Opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van t-talks nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van De Geëngageerde heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van t-talks kosteloos een kopie van de opnamen aan t-talks verstrekken welke opnamen door t-talks gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

14.3 De Geëngageerde behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. t-talks heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van De Geëngageerde en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.

14.5 De Geëngageerde heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.

14.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

14.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

14.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.

14.9 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.

14.10 Deze overeenkomst en/of het optreden van De Geëngageerde zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van t-talks. Tevens komen partijen overeen dat Opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest. 

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER

t-talks

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Voorwaarden van t-talks. Naast de in de Algemene Voorwaarden gebruikte begripsbepalingen, wordt in deze bijlage onder ‘Elektronisch dataverkeer’ verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen, bijvoorbeeld e-mail FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs, van de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

1.2 In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door t-talks ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronische databases van t-talks als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

1.3 De overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende opdracht tussen de Opdrachtgever en t-talks komt tot stand wanneer de Opdrachtgever langs de elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van t-talks heeft ontvangen.

Artikel 2. E-mailberichten

2.1 Een overeenkomst met betrekking tot een Opdracht per e-mailbericht kan in het kader van deze Algemene Voorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke opdracht of overeenkomst.

2.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfilegegevens van t-talks dwingend bewijs opleveren.

2.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3. Materialen en digitale informatie

Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de Opdracht en die in het kader daarvan aan t-talks ter beschikking worden gesteld door de Opdrachtgever, zullen op eerste aanvraag van de Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens t-talks zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door t-talks ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek door de Opdrachtgever aan t-talks worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 4. Gegevens en bestanden

4.1 Dit artikel is van toepassing op de website(s) van t-talks op alle diensten die via deze website(s) worden aangeboden.

4.2 t-talks behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij t-talks daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. t-talks voldoet aan de toepasselijke privacyregelingen.

4.3 Als de Opdrachtgever gegevens aan t-talks verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de Opdrachtgever een bestelling doet via de website(s) van t-talks registreert t-talks die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 Als de Opdrachtgever aan t-talks een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website(s) van t-talks te publiceren, geeft de Opdrachtgever t-talks daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van t-talks, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij t-talks en/of bij diegene van wie t-talks een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van t-talks op de van t-talks website(s) vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Veiligheid

6.1 Gegevens die de Opdrachtgever verstrekt aan t-talks, ter zake bankrekeningnummers, c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.

6.2 t-talks laat dagelijks een virus check uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat t-talks website(s) virusvrij is en blijft. t-talks kan echter de virusvrijheid van de website(s) niet garanderen.

Artikel 7. Informatie via t-talks website(s)

7.1 Informatie die de Opdrachtgever op de website(s) van t-talks aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. t-talks kan echter niet garanderen dat de informatie op de website(s) te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelfverantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.

7.2 Informatie op de website(s) van t-talks wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de website(s) worden vermeld.

7.3 Indien de Opdrachtgever fouten op de website(s) van t-talks aantreft, stelt t-talks het zeer op prijs indien de Opdrachtgever dat zo spoedig mogelijk meldt aan t-talks.

7.4 De website(s) van t-talks bevat(ten) mogelijk links naar websites van derden. t-talks selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. t-talks kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 8. Prijzen, aanbiedingen en acties

8.1 De meeste aanbiedingen van t-talks die op de website(s) van t-talks staan vermeld, zijn verkrijgbaar bij t-talks te Utrecht.

8.2 t-talks behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.

8.3 Alle op de website(s) van t-talks vermelde informatie, aanbiedingen, acties en prijzen zijn onder voorbehoud van onder andere druk- en spelfouten en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van t-talks leiden. Gebruikers van deze website(s) vrijwaren t-talks voor iedere aanspraak ter zake.

Utrecht, 1 december 2019